De beste kant van slotenmaker Boechout

Ten zuiden daarvan werden wegens tien ‘haertsteeden’ aangeslagen: ‘Adriaen den Dorst Indt Vlyes’. Deze dreef een herberg, welke met de historie met Delft zodra 't ware is samengevlochten. Het gold verder sinds ze in een ‘sociëteit’ werd herschapen.

Een smaken bestaan sindsdien met een tijden veranderd, en ofschoon het vast staat dat ze nauwelijks issue van dispuut mogen uitmaken en een Fransen beweren, que tous les goûts sont dans la nature, meen ik toch, het er maar weinigen te ontdekken zijn die ook niet liever ons gebraden eend, vervolgens ons dito kwak op hun bord zouden willen beschikken over. Werden iemand zo’n, vermoedelijk min of verdere ranzige, bout voorgezet, vervolgens vermoed je dat op hem een volgende woorden van Pappa Cats betreffende inzet zijn:

Een meeste dier bedrijven geraken nu alsnog uitgeoefend, maar ettelijke bestaan mettertijd, tegelijkertijd met dit verval der takken met nijverheid, welke hunne hulp behoefden, allengs verdwenen en teniet gegaan.

Ergens halverwege de Kolk en een Baljuwsteeg lag een scheidslijn tussen dit 16e en het 15e stadskwartier. Dit 15e kwartier begint bij de brouwerij met Jan Huygensz. Met Rijck, ‘Inde Witte Leeuw’, die in overeenstemming met Aangaande Bleyswijck tussen 1600 en 1640 werden uitgebroken. Drie huizen nader woonde ons lakenbereider, welke een paar ‘par­thyen’ betreffende zijn eigendom verhuurde, één aan ons kleer­maker, de ander aan ons schoenlapper, welke bestaan hand­werk in een zogenoemd pothuis uitoefende.

Voorbij het Weeshuis lopende in noordelijk richting staat in dit derde woonhuis op een steen in een gevel ‘Het Wapen aangaande Spangiën’ uitgehouwen. Drie huizen nader woont de presiderende burgemeester Nicolaes Adriaensz. van Adrichem; en verder dat daar ‘aldernaest’ behoort hem toe.    

In de Resolutiën der Generale Staten, op te starten betreffende het jaar 1601, komt zijn naam indien ‘plaetsnijder tot Delft’ herhaalde malen vanwege, tussen verdere wegens indien maker met ons kaart betreffende een belegering met Sluis, waarvoor jij in 1602 honderd daalders kreeg. Vanwege het bedrag werden deze echter wel geacht ruim twintig kaarten te leveren.

uitstrekte. Het vierde woonhuis met de hoek af gerekend heette ‘Het Trueelkgen’ en was persoonlijk­dom aangaande een metselaar, die dit huis ‘staende neffens ’t voorgaende’ verhuurd had aan ons moutmaker. Daarin was behalve drie haardsteden verder een brandewijnketel.

Johannes tot patroon verkozen werd “als ons bijzondere bruid der maagden zijnde”. In het jaar 1379 werd de omvangrijke poort met 't Antieke Delft gemaakt en alles betreffende muren afgesloten.

Alle huizen en huisjes op de Boterbrug waren toentertijd eigendom over de stad en aan verscheidene mensen verhuurd, zoals met ons kleermaker; met ‘Franchois een boode op Middelburch’; met ons kuiper; ons knoopmaker en anderen.

Mierevelt wordt genoemd. In het verpondingregister van 1620 is het woonhuis, zuidzijde aangaande dit Marktveld, zodra behorende aan „een erfgenamen met Jan Michielsz., ‘goudsmith’, aangeslagen; in dit register van dit haardstedengeld met 1637 daaren­anti Klik hier staat welke thuis op naam over mr.

Geoorloofd had zijn grootvader verder zijn werkplaats ofwel atelier in een ‘refter’ ofwel eetzaal betreffende een oud klooster, zoals Karel betreffende Mander in het voormalig St. Annaklooster.

Enigszins nader woonde een ‘heuyckmaecker’, wiens huis heette ‘Inden Wenteltrap’. Deze vervaardigde dit vrouwenkledingstuk huik genaamd, het men een voorloopster met de moderne regenmantel kan benoemen.

Tevens een hierboven genoemde brouwerij een Roslam was dit achterdeel betreffende een vroegere brouwerij Een Slange welke oorspronkelijk met de Koornmarkt gevestigd was, maar doorliep tot aan de Antieke

. In het gildemeestersboek over 1613 komt Mr. Maerten ook niet verdere wegens, doch Daniël Maertensz.  drukte een voetstappen zijns vaders en kan zijn daar immers te ontdekken zodra meester in dit gilde. Ons ‘bardisaen’ of ‘pertisaen’ komt over het Franse pertuisane, hetgeen een soort aangaande piek of hellebaard kan zijn, welke in het bijzonder indien wapen tegen een cavalerie werden gebruikt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De beste kant van slotenmaker Boechout”

Leave a Reply

Gravatar